СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена
предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски
кредит между нас, като в тази връзка декларирам, че:
1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД ми предостави информация за:
1.1. Данните, които ги идентифицират като администратори на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023,
вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение № 0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД;
1.2. Целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за извършване на
предварителни кредитни проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит, на моята
платежоспособност и предварителна оценка на риска за „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД от евентуалното сключване на Договор за
потребителски кредит с мен, за или във връзка с анализ на задълженията ми, за събиране на вземания, за
предотвратяване изпиране на пари и измами, за управление на сметките ми - когато имам открити такива в „ТИ БИ АЙ
Банк” ЕАД, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за изграждане и развитие на
системата за управление на риска в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка
на риска, собственост на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), както и
за директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално
съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или
комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор
за потребителски кредит);
1.3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен
лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в
случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на
„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при
условията на чл. 24 ЗЗЛД;
1.4. Задължителният или доброволният характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за
предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на
договорни отношения между „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би
означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД;
1.5. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно: за правата ми по Глава пета
ЗЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от
„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на
това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка
налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни,
отнасящи се до мен, да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД да заличи, коригира или блокира моите лични данни,
обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били
разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е
невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД срещу обработването на
личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за
целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети
лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова
разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до „ТИ
БИ АЙ Банк” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно;
1.6. Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД ще съхранява, обработва и
използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Искане-
декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор ще бъда
допълнително уведомен/а за срока за съхраняване;
2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД като
администратор на лични данни да включи личните ми данни в съответната база данни, в т.ч. да съхранява, обработва и
използва всички предоставени от мен лични данни (включително и тези, които евентуално ще им предоставям в бъдеще)
за изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), като го
упълномощавам да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или
местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции,
специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и да иска от такива
източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването
и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит. С настоящото давам и изричното си съгласие, настоящата
Декларация и копие от нея да бъдат съхранявани в документалния архив на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД за нуждите на
евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЗЛД, независимо от това, дали ще сключа Договор за потребителски
кредит.
3. Давам изричното си съгласие, „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД да съхранява копия на моята лична карта за нуждите
на пълната ми идентификация като потенциален клиент на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД;
4. Давам изричното си съгласие „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, самостоятелно и/или посредством възлагане, по
смисъла на чл. 24 ЗЗЛД, на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да изисква и да получава лични данни, свързани с
гражданската ми регистрация, както и да обработва същите по смисъла на §1 от ДР на ЗЗЛД от национална база данни
„Население”, както и да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни в съответствие със
ЗЗЛД, като изисква и получава справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни,
намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за
Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки,
2
данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като овластявам „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД да действа
като мой пълномощник по смисъла на ЗЗЛД, включително да изисква и да получава справки за начислен осигурителен
доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да
представляват производствена или търговска тайна.
5. Давам съгласието си да ми бъде сключена застраховка „Живот“ по Специалните условия на Групова полица
№81005TBI2011 на ЗК УНИКА Живот АД, за което давам и своето изрично съгласие личните ми данни да бъдат
обработени и съхранявани от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, в качеството му на застрахователен агент, с цел сключването и
изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както
и от ЗК УНИКА Живот АД и от неговите партньори за целите на администриране на определеното застрахователно
покритие.
Приемам Условията на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по
полицата. Декларирам, че към настоящия момент съм в добро здраве, не съм диспансеризиран като хронично болен и не
провеждам медикаментозно лечение, нямам определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и не съм в
процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК. С подписа си гарантирам, че през последните 3
години не съм боледувал, не съм лекуван и не ми е било известно да съм имал едно от следните заболявания:
- сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма;
- тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхимична болест, хипертония, силикоза и
др.)
- злокачествени заболявания (например рак, левкемия)
- тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност )
- положителна СПИН инфекция, или тежки хронично-инфекциозни заболявания (напр. хепатит В / С)”.
С настоящето декларирам, че всички мои твърдения са пълни и верни, както и че те са основата, на която се изисква
застрахователно покритие по настоящия застрахователен договор.
Получих информацията за ползватели на застрахователни услуги по смисъла на глава 33 от КЗ.
Давам съгласието си личните ми данни (включително здравните ми данни) да бъдат обработвани от ЗК УНИКА Живот АД
или неговите партньори единствено и само за целите на застрахователното покритие по застрахователната ми полица,
както и давам съгласието си Застрахователят да получава данни от здравни, медицински и други организации и лица,
медицински и други документи, касаещи моето здравословно състояние. Давам съгласието си информация, считана за
застрахователна тайна, да бъде разкривана на дружества от Групата.
С настоящето оторизирам всеки доктор, болница, клиника или медицински доставчик, застрахователна компания или
всяка друга компания, институция или друго физическо лице, което разполага с документи или информация за мен да
предостави на Застрахователната Компания пълна информация, в това число и копия от техните документи за всякакво
заболяване или злополука, лечение, прегледи, препоръки за лечение или настаняване в болница. Всяко фотокопие на
тази оторизация ще бъде със силата на оригинален документ.
Също така приемам, че в случай на отказ за предоставяне на информация, или предоставяне на невярна информация,
Застрахователната Компания има право да откаже застрахователното покритие, да отхвърли или промени условията на
договора или да откаже изплащане на застрахователно плащане.
С настоящото определям за неотменимо ползващо лице ТИ БИ АЙ Банк ЕАД за обезщетение равно на остатъчния
размер на кредита ми към датата на настъпване на застрахователно събитие. Разликата до предвиденото
застрахователно обезщетение да се изплати на законните ми наследници.
6. Декларирам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит и в случай, че сключеният договор за
потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази
еднократна такса за оценка на риска да бъде финансирана от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, като аз съответно ще възстановявам
на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД сумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка
дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит.
7. С подписване на настоящото, декларирам:
7.1. че съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имам качеството на местно лице
за целите на данъчното облагане само на Република България;
7.2. Не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава по смисъла
на чл. 5а, ал. 1 от ЗМИП във връзка с чл. 8а, ал. 1 от ППЗМИП и не съм свързано лице с лице, заемащо или заемало
такава длъжност;
7.3. че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване
на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя
други данни и документи, ако е това е необходимо;
7.4. уведомен съм относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни,
наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на
финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на
юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на
Република България
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

БЕЗПЛАТНО ОБАЖДАНЕ